Rutiner for registrering av forvaltningsrevisjoner i Tilsynskalenderen

Den kommunale egenkontrollen består av kommunestyrets kontrollansvar og kommunedirektørens internkontroll. Det er kontrollutvalget som er kommunestyrets kontrollorgan, og utfører løpende kontroll på vegne av kommunestyret.

Kommunens egenkontroll består, foruten kommunedirektørens internkontroll, av:

Det er forvaltningsrevisjoner som er relevant i forbindelse med samordning av statlige tilsyn (ref. side 345 i lovproposisjonen til ny kommunelov, se lenke nr. 2 nedenfor). Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak, jf. kommuneloven § 23-3.

Statlige tilsynsmyndigheter skal ta hensyn til relevante forvaltningsrevisjoner

Etter kommuneloven § 30-7, andre ledd plikter statlige tilsynsmyndigheter å i sin «planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til det samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen og til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter».

I tillegg skal tilsynsmyndighetene «vurdere å utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll med det samme fagområdet».

Det er derfor lagt til rette for å registrere planlagte, pågående og gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Tilsynskalenderen.

Gangen i planleggingen og gjennomføringen av en forvaltningsrevisjon

I henhold til kommunelovens § 23-1 er det kontrollutvalget som skal føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne.

Tidspunkt for registrering av forvaltningsrevisjoner i Tilsynskalenderen

Registrering av planlagte statlige tilsyn skjer som hovedregel innen 1.desember året før tilsynsåret. Registrering av forvaltningsrevisjoner skjer løpende gjennom året, iht. beskrivelsen i punktene ovenfor.

Lenker til fordypning/mer informasjon

Lenke nr. 1:

«Meldingsdel» om samordning av tilsyn i kommuneproposisjonen for 2018, kapittel 6.1 og 6.2, side 48 til 55.

Lenke nr. 2:

Lovproposisjonen til ny kommunelov, kapittel 27.2 om statlig tilsyn med kommunesektoren, side 332 til 346.

Lenke nr. 3:

Brev datert 13. januar 2020 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommuner og fylkeskommuner om nye regler i kommuneloven om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren, og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender fra 2020.

Lenke nr. 4:

Rammene for prosessen for bestilling av forvaltningsrevisjoner fremgår av RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Lenke nr. 5:

Kontrollutvalgsboken, spesielt kapittel 10 om statlig tilsyn.